De Kinkel zoekt ontmoeting, ook met elkaar

De Kinkel wil meer ontmoeting. Niet alleen voor de bezoeker van het cultureel centrum, maar ook tussen de gebruikers die er ruimte huren. Het bestuur is het erover eens dat dat een belangrijk punt is voor het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar. Daarna komt de stap om die beleidsvoornemens om te zetten naar een nieuw ondernemingsplan en concrete jaarplannen.

Om handen en voeten te geven aan de bestuurlijke visie heeft het bestuur Spectrum gevraagd om onderzoek te doen naar de betrokkenheid van de huidige gebruikers, eventuele knelpunten op te sporen en te peilen of een gebruikersraad een goed idee is. Daarvoor interviewt Spectrum elf huurders over de vraag hoe zij aankijken tegen de ontmoetingsfunctie van de Kinkel. Al snel blijkt dat wie professioneel moet samenwerken (onderwijs en vluchtelingenwerk) het waardevol vindt om in hetzelfde pand te zitten. Verder is de samenwerking incidenteel. Het is toch een beetje ‘samen voor ons eigen’.

Toch wel gezellig
De huurders hinken vaak op twee gedachten: enerzijds vinden ze het logisch om de ontmoetingsfunctie te versterken, maar sommigen zouden het jammer vinden als dat ten koste gaat van de huidige cultuur. De Kinkel als cultureel centrum willen ze graag hoog houden, met kwalitatief goede oefenruimtes.
En men wil elkaar wel ontmoeten, als het maar niet te vaak is. Huurders zien het voor zichzelf niet als erg belangrijk, maar als ontmoeting ontstaat, hechten ze daar wel degelijk waarde aan:
                “Vaak is er na de repetitie een ander koor, dat is gezellig.”
                En: “We hebben tijdelijk een goedkopere repetitieruimte geprobeerd, maar gebruik kunnen maken van de foyer vonden leden toch belangrijker.”

Ideeën genoeg
Er blijken er toch allerlei ideeën te zijn voor het versterken van de ontmoetingsfunctie. Het is belangrijk dat mensen zich welkom voelen als ze binnenkomen. Als er dan meer bezoekers zijn, is de sfeer levendiger en gezelliger. Organiseer dus iets in de foyer. Repair- of breicafé, spreekuur stamboomonderzoek, kinderdisco, foto-expositie of de faciliteiten om er te flexwerken. Afhankelijk van de inhoud lukt het dan misschien ook om meer vijftig-minners binnen te krijgen.
De uitkomsten van het gebruikersonderzoek worden gedeeld tijdens een informele bijeenkomst. Hopelijk is dat de eerste stap om meer mooie dingen met elkaar te gaan organiseren.

Lees ook hoe De Kinkel de Participatiewet benut, in ons themanummer HOE HET WERKT in Andersland, blader naar pag. 6-7.