Jeugdwerkloosheid bij allochtone jongeren, we laten het er niet bij zitten

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op 11 maart jl. Het jaarrapport Integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt met speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid gepresenteerd. Daarin is het SCP dieper ingegaan op dit probleem en de consequenties ervan op de economie en veiligheid in Nederland. Werkloosheid heeft een enorme impact op het sociale leven van de betrokkenen,  families en wijken. De overheid wil het er niet bij laten zitten. Minister Asscher in het jaar rapport: “Alle kinderen die hier opgroeien, hebben gelijke rechten en verdienen een eerlijke kans iets van hun leven te maken. Of hun vader nou in Casablanca of Culemborg geboren is. Of hun moeder nou chirurg of caissière is.” 

Enkele opmerkelijke conclusies uit het rapport:

 • De werkloosheid onder niet-westerse migranten is ruim drie keer zo hoog (16%) dan onder autochtonen (5%).
 • 28% van de niet-westerse jongeren (15-24 jaar) is werkloos tegen 10% van de autochtone jongeren. Hun werkloosheid is sinds 2008 snel toegenomen.
 • Van de niet-westerse migranten is anderhalf jaar na afronding van het mbo 19% werkloos tegenover 5% van de autochtone Nederlanders.
 • Van de niet-westerse migranten heeft 12% een bijstandsuitkering tegen 2% van de autochtone Nederlanders. Migranten uit de vluchtelingengroepen hebben vaak een bijstandsuitkering.
 • Van de niet-westerse kinderen leeft één op de vier in een armoedehuishouden. Bij autochtone kinderen is dit één op de 16.
 • Vooral voortijdige schoolverlaters van Marokkaanse origine zijn zeer vaak werkloos (59% ).

Wel startkwalificatie, maar geen baan
Analisten en betrokkenen geven aan dat de oorzaak niet ligt bij het ontbreken van startkwalificaties.  Allochtone jongeren zijn wel degelijk opgeleid en hebben  een diploma op zak. Waardoor hebben ze dan geen baan? Hiervoor worden een drietal redenen genoemd:

 • Allochtone jongeren solliciteren  minder effectief en minder intensief in de huidige slechte arbeidsmarktomstandigheden.
 • Werkgevers sluiten bewust dan wel  onbewust allochtone jongeren uit.
 • De sociale omgeving van allochtone jongeren  demotiveert en vertroebelt het  vertrouwen in de maatschappij.

Allochtone jongeren aan het werk
Hoe kunnen allochtone jongeren op weg geholpen worden aan een baan? Er zijn verschillende oplossingsrichtingen, zoals:

 • Voor jongeren: empowerment, breng ze in contact met goede haalbare rolmodellen.
 • Voor werkgevers: intercultureel ondersteunen, breng ze in contact met tolerante bedrijven.
 • Voor de sociale omgeving: investeer in de eerste generatie om de tweede los te laten door opvoedingsondersteuning en laat ze voorbeelden van Nederlands ouders  zien (lotgenoten).

Wat biedt Spectrum aan concrete ondersteuning?
Spectrum kan gemeenten, instellingen en jongeren op diverse manieren ondersteunen zodat allochtone jongeren meer kans op een baan maken.  Zoals:

 • Diversiteitstrainingen voor werkgevers, instellingen en jongeren. Spectrum heeft voor diverse instellingen en werkgeversorganisaties trainingen op maat ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Opvoeding en burgerschap, trainingen, procesbegeleiding voor verenigingen en besturen; Spectrum heeft pedagogische civil society en ouderbetrokkenheid begeleid en ondersteund. En Spectrum traint, begeleidt besturen van verenigingen in gemeente Ede.