Zeven tips uit de bijeenkomst Preventie loont!

Als je denkt aan preventie in het sociale domein, dan denk je aan het voorkomen van ernstige zorgvragen en eenzaamheid, aan investeren in zelfredzaamheid, aan het versterken van sociale cohesie. Het zijn thema’s waar veel gemeenten, samen met inwoners en partnerorganisaties, meer tijd voor zouden willen maken maar… urgentere acute vraagstukken gaan vaak voor. Spectrum organiseerde de bijeenkomst Preventie loont op 16 juni 2016 in Cultura in Ede.

Uit 30 Gelderse gemeenten was belangstelling voor deze bijeenkomst om over preventie kennis op te doen en ervaringen te delen. Vijf inspirerende sprekers benadrukten vanuit hun passie en een specifieke invalshoek, het belang van samenwerken en vertrouwen geven. Successen bereik je niet alleen!

 

Zeven tips

Maak het breed. Laat alle direct betrokkenen medeverantwoordelijk zijn. Of het nu gaat om overlast in een buurt, om eenzaamheid, om gezinnen in problemen of over jonge mantelzorgers. Deel verantwoordelijkheid.

Geef vertrouwen! Aan medewerkers en aan mensen in je gemeente met goede ideeën. Vertrouwen versterkt, geeft energie en vergroot de kans op succes.

Deel kennis en goede ideeën op een laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld via Facebook.
Zo is er naar aanleiding van deze bijeenkomst een is een community gestart op Facebook om verder ideeën over preventie te delen.

Visie, een gedragen visie inspireert. Gedeelde waarden verbinden, motiveren en zorgen dat mensen zich aan elkaar verbonden voelen.

Preventie is geen apart beleidsveld. Alles waar je als gemeente en als zorgorganisatie mee bezig bent zou ook gericht moeten zijn op het voorkomen van … of het beperken van…

De realiteit is weerbarstig. Wegen zoeken om toch gedaan te krijgen wat belangrijk is, geeft plezier. Elkaar kennen en rechtstreekse lijntjes zijn daarbij handig.

De sprekers  van de bijeenkomst waren:

Emmy van Brakel. Strategisch beleidsadviseur in Neder-Betuwe
Emmy is volop bezig met het Preventienetwerk. In Neder-Betuwe hervormt de gemeente samen met alle betrokken partners het sociale domein zodanig dat signalen eerder worden opgepakt. Uitgangspunt daarbij is: preventie loont door de verbinding te maken tussen formele en informele preventie activiteiten.

Cor Hergaarden, Directeur Bestuurder van St. Jeugd Noord Veluwe
Werkzaam sinds 1976 in diverse terreinen in het zorgveld, is Cor sinds 1 januari 2015 actief voor de jeugdhulp op de Noord Veluwe. Het is de opgave om de organisatie daadwerkelijk zó te laten werken dat het “plan van de ouders en jongeren” vertrekpunt is voor de uitvoer. Daarbij is het van belang dat er vitale en samenhangende sociale verbanden in de gemeenten zijn (verenigingen, dorpen, kerken) die invulling willen en kunnen geven aan de veel gehoorde uitspraak: “It takes a village to raise a child”. Investeren in deze ontwikkelingen levert veel meer op dan alleen euro’s.

Leon Meijer, wethouder voor o.m. Jeugd en Sociale infrastructuur in Ede
De gemeente Ede zet in op het versterken van de civil society, om de sociale cohesie te bevorderen en kwetsbare inwoners beter te ondersteunen. Leon Meijer gaat graag het gesprek met u aan over hoe hij en alle betrokkenen in Ede hier mee bezig zijn. Hij heeft onder andere inspiratie opgedaan in Denemarken waar veel meer dan in Nederland van een ‘wij’ wordt uitgegaan als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Preventie loont op alle fronten.

Anjet van Dijken, journalist, schrijver en spreker
Ze publiceerde onlangs het broers- en zussenboek met verhalen van ervaringsdeskundige ‘brussen’ die, net als zijzelf, opgroeien in een gezin waar een kind extra (mantel)zorg nodig heeft. In dit boek staan veel praktische handvatten, dankzij de samenwerking met de Belgische ‘brussen-orthopedagoog’ Tinneke Moyson. Anjet was betrokken bij het onderzoek ‘QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen – broers en zussen’ van het Nederlands Jeugdinstituut, dat verscheen op 10 april jl.

Liesbet Vrolijk, eigenaar van ‘Vrolijk Wonen’ en adviseur Leefbaarheid Dukenburg bij Talis Nijmegen
De kern van haar werkzaamheden ligt bij de bewoners in de wijken. Soms directe begeleiding zoals bij een sloop- nieuwbouwproject of bij aanpak woonoverlast, soms wat meer op afstand, zoals in meer regiefuncties of in communicatieopdrachten. Vanuit haar functie bij Talis richt ze zich op het zo veel mogelijk versterken van sociale samenhang in de wijken.

Contactpersoon