Training aandachtsfunctionaris

Landelijke training LVAK
Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling. Ook wordt organisaties geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Om deze taak goed uit te voeren heeft de LVAK deze training voor hen ontwikkeld.

Deze training voor aandachtsfunctionarissen sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitvoering ligt in handen van speciaal voor deze training opgeleide trainers. In Gelderland is Spectrum bevoegd om deze training geven.

Wat doet een aandachtsfunctionaris?
De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie van de meldcode. Hij of zij is aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het ‘besluit verplichte meldcode’ gekoppeld zijn. Daarnaast heeft de aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega's als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

In de training is steeds aandacht op twee niveaus: voor jezelf in je functie als aandachtsfunctionaris en voor je rol als begeleider van je collega’s en de directie/bestuur.

In de training worden de volgende onderdelen behandeld

 • Theorie rond huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • Kennis en werkwijze van de meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s
 • Kennis van het afwegingskader
 • Wettelijke en juridische kaders
 • Documenteren
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan voor de organisatie
 • Kennis van Veilig Thuis, monitoring en radarfunctie
 • Advies geven en begeleiden van collega’s bij het nemen van de stappen
 • Motiveren van de collega's om de meldcode te hanteren
 • Signalen, vermoedens concreet beschrijven
 • Directie en bestuur adviseren, begeleiden bij de implementatie, hanteren en borging van de meldcode
 • Eigen inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris, profileren, motiveren, adviseren en begeleiden
 • Wegen van veiligheid en risico’s en het hanteren van het afwegingskader
 • Het samenwerken met ketenpartners

Doelgroep
Aandachtsfunctionarissen en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de meldcode.

Duur: 3 dagen (6 dagdelen)
Aantal deelnemers: maximaal 12

De training wordt zowel als open aanbod als ‘in company’ aangeboden.
Voor meer informatie en opgave: www.lvak.nl

Contactpersoon Spectrum: Thecla Brouwer

Terug naar pagina sociale veiligheid