Burgerkrachtgenerator

De Burgerkrachtgenerator is een instrument om zelfredzaamheid, zorg voor elkaar en maatschappelijke participatie te stimuleren. Het zet in op zelforganisatie van burgers op thema’s en onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dit doen we door het doorlopen van vijf stappen. 

1. Formeren kopgroep
De onderstaande stappen doorlopen we met een kopgroep. Deze kopgroep bestaat uit burgers, een adviseur van Spectrum en, indien gewenst, een welzijnsprofessional en / of gemeenteambtenaar. De betrokken burgers zijn zoveel als mogelijk eigenaar van het proces en de betrokken professionals bieden vraaggestuurde ondersteuning op maat. In gezamenlijkheid worden de onderstaande stappen voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd.

2. Kleinschalige en vraaggestuurde groepsgesprekken
In de tweede stap gaan we in kleine groepen in gesprek met burgers. Dit doen we aan de hand van één centrale vraag, zoals: Wat heeft u zowel nu als in de toekomst nodig om hier prettig te kunnen wonen en leven? En wat wilt u hier eventueel zelf aan bijdragen? In elk van deze gesprekken nemen minimaal 4 en maximaal 7 bewoners deel. Zij vertellen verhalen rondom het centrale thema, ze vullen elkaar aan en bevragen elkaar. De gespreksleider discussieert niet mee over de inhoud. Zo krijgen we boven tafel wat echt leeft en waar bewoners zich voor in willen zetten.

3. Analyse
In de derde stap analyseren we de verhalen uit de kleinschalige groepsgesprekken. Dit doen we door er een aantal centrale thema’s of onderwerpen uit te halen.

4. Dorps- / wijkbrede bijeenkomst
In de vierde stap worden deze thema’s / onderwerpen geanonimiseerd gepresenteerd aan het hele dorp of de hele wijk. Dit doen we in een interactieve bijeenkomst. Voor de pauze vragen we expliciet of de aanwezigen zich herkennen in de analyse en of ze nog aanvullingen hebben. Na de pauze gaan de aanwezigen in subgroepjes aan de slag met één van de onderwerpen van hun voorkeur. Hoe kan het onderwerp gerealiseerd worden? Wat hebben ze hiervoor nodig? En willen ze meehelpen dit idee te realiseren? Aan het eind van de avond kijken we even kort wat de resultaten zijn en is er, voor wie dat wil, een nazit.

5. Werkgroepen en terugkombijeenkomsten
In stap 5 gaan de mensen die hebben aangegeven mee te willen helpen het idee te realiseren zelf aan de slag in subgroepjes. Ze komen een aantal keren bij elkaar om een plan van aanpak op te stellen voor hun thema of onderwerp. Wij doen hier even ‘niets’: we laten bewust ‘een vacuüm’ ontstaan. Dit doen we zodat de betrokkenen zich eigenaar gaan voelen van hun thema of onderwerp. We zijn uiteraard wel bereikbaar en we bieden ondersteuning (zonder het over te nemen!) wanneer groepen vastlopen. Ook bellen we zelf een keer met de diverse groepen om te vragen hoe het gaat.

Daarnaast organiseren we een aantal ‘terugkombijeenkomsten’. De werkgroepen presenteren de plannen van aanpak aan elkaar en bevragen elkaar op een positieve manier. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt hoe de verschillende onderwerpen – al dan niet in samenhang met elkaar – ten uitvoer worden gebracht. Burgers uit de kopgroep verzorgen de gespreksleiding.

Aan het eind van stap 5 zijn de betrokken burgers in staat om het vervolgproces zelf vorm te geven en uit te voeren, al dan niet met vraaggestuurde ondersteuning van professionals.

Praktijk De Burgerkrachtgenerator is inmiddels door ons op meerdere plekken in Gelderland ingezet in verschillende dorpen bij verschillende projecten: Beemte Broekland (Gemeente Apeldoorn), project Onderzoek Dorpshuis Beemte Broekland en invulling voor de toekomst Oosterhout (Gemeente Overbetuwe), project Onderzoek naar centrumfuncties Oosterhout Opheusden (Gemeente Neder Betuwe), project Buurtontmoetingspunten Elden (Gemeente Arnhem), project Dorpshuis Ons Gebouw Wmo-proof.

Download Flyer burgerkrachtgenerator Download
Contactpersoon